Podmínky použití

Aneb respektujme se navzájem...

Image placeholder

Vstupem na tyto Webové stránky či jejich užíváním souhlasíte s tím, že jste právně vázáni Podmínkami používání, všemi podmínkami v tomto obsahu obsaženými či zmíněnými či jakýmikoli dalšími podmínkami uvedenými na těchto Webových stránkách.

Tyto Podmínky používání se mohou kdykoli pozměňovat. Takto pozměněné Podmínky používání nabývají platnosti jejich zveřejněním. Pokud budete i nadále po takovém zveřejnění tyto Webové stránky navštěvovat a používat je, bude se mít za to, že se změnami souhlasíte. Doporučuji průběžně sledovat platnost všech podmínek. Vyhrazuji si právo kdykoli a bez předchozího upozornění tyto Webové stránky či jejich Obsah přestat provozovat, upravovat či aktualizovat. Vyhrazuji si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění a výhradně dle vlastního uvážení s okamžitou platností omezit, zamítnout či zakázat jakékoli osobě přístup na Webové stránky nebo jejich část.

Tyto Webové stránky jsou svojí povahou veřejné a jakékoli informace na nich uvedené nejsou považovány za důvěrné. Zároveň ale berete na vědomí, že jakýkoli Uživatelský obsah uvedený a/nebo projednávaný na těchto Webových stránkách může být předmětem patentů, autorských práv, ochranných známek a dalších práv k osobnímu duševnímu vlastnictví autora. Pokud uvažujete o využití jakýchkoli nápadů, návrhů, podnětů či řešení, anebo jiného Uživatelského obsahu uvedeného na těchto Webových stránkách, musíte před zahájením takové aktivity podniknout příslušné kroky k získání případného oprávnění k využívání práv k duševnímu vlastnictví v duchu autorského zákona č. 121/2000 Sb.